THUASNE MEDICAL

Zásady ochrany osobných údajov

10.1 Predávajúci v právnom postavení prevádzkovateľa spracúva Osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov – Kupujúcich (fyzické osoby), zástupcov Kupujúcich (právnické osoby) a potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na Portáli thuasnemedical.sk, a to v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).      

10.2 Predávajúci spracúva Osobné údaje v rozsahu uvedenom v čl. 2 ods. 2.1 písm. e. týchto Všeobecných podmienok. Informácie súvisiace s používaním Cookies na Portáli thuasnemedical.sk sú predmetom osobitnej informácie pre používateľov Portálu www.thuasnemedical.sk.      

10.3 Predávajúci spracúva Osobné údaje dotknutých osôb za účelom uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Predávajúcu spracúva Osobné údaje najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného Tovaru, evidencii a archivovaní objednávok a Kúpnych zmlúv, registrovaní na Portáli thuasnemedical.sk a pri vybavovaní prípadných reklamácií.    

10.4 Právnym základom spracúvania Osobných údajov Kupujúcich, ktorí sú zmluvnou stranou Kúpnej zmluvy je plnenie Kúpnej zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením Kúpnej zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho ako dotknutej osoby (napr. vykonanie registrácie Kupujúceho na Portáli thuasnemedical.sk na jeho žiadosť, a pod.). Ide o právny základ spracúvania podľa § 13 ods. 1 písm. b. zákona o ochrane osobných údajov.    

10.5 Právnym základom spracúvania Osobných údajov zástupcov Kupujúcich, ktorí sú zmluvnou stranou Kúpnej zmluvy a potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na Portáli thuasnemedical.sk je oprávnený záujem Predávajúceho za účelom vykonania úkonov súvisiacich s plnením Kúpnej zmluvy a vykonania opatrení pred uzatvorením Kúpnej zmluvy (napr. identifikácia osôb oprávnených konať za Kupujúceho, vykonanie registrácie Kupujúceho na Portáli www.thuasnemedical.sk na žiadosť osôb oprávnených konať za kupujúceho, a pod.). Ide o právny základ spracúvania podľa § 13 ods. 1 písm. f. zákona o ochrane osobných údajov.    

10.6 V prípade, že sa dotknutá osoba uvedená v ods. 10.1 tohto článku prihlási k odberu noviniek Predávajúceho (tzv. newsletterov), právnym základom spracúvania Osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo bude súhlas dotknutej osoby, ktorý bude vopred udelený cez príslušnú funkcionalitu na Portáli thuasnemedical.sk. Ide o právny základ spracúvania podľa § 13 ods. 1 písm. a. zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Predávajúci bude Osobné údaje na účel uvedený v tomto odseku spracúvať po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo od uzavretia poslednej Kúpnej zmluvy cez Portál www.thuasnemedical.sk (podľa toho, čo nastane neskôr).    

10.7 Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované Osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov, ktoré získava od dotknutých osôb. Predávajúci zabezpečuje, aby sa Osobné údaje spracovali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich zabezpečí likvidáciu Osobných údajov, okrem tých Osobných údajov, ktoré ďalej uchová na potreby ochrany oprávnených záujmov Predávajúceho. Ak v týchto Všeobecných podmienkach nie je ustanovené inak a iná doba uchovávania Osobných údajov nevyplýva pre Predávajúceho z osobitných právnych predpisov (napr. zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov), Predávajúci bude Osobné údaje uchovávať po dobu 5 rokov od uzavretia poslednej Kúpnej zmluvy cez Portál thuasnemedical.sk alebo od vykonania registrácie na Portáli www.thuasnemedical.sk (podľa toho, čo nastane neskôr). Osobné údaje dotknutých osôb Predávajúci spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.    

10.8 Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje Osobné údaje poskytnúť Predávajúcemu, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného Tovaru.    

10.9 Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená, že má právo na základe žiadosti odoslanej na e-mailovú adresu medicalba@thuasne.sk od Predávajúceho vyžadovať:          

  1. prístup k Osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,        
  2. informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal Osobné údaje dotknutej osoby,        
  3. zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,        
  4. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania o dotknutej osobe,        
  5. likvidáciu Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.    

10.10 Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená, že má právo na základe žiadosti odoslanej na emailovú adresu medicalba@thuasne.sk u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu Osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Predávajúceho, najmä ak sa domnieva, že jej nevyhnutné oprávnené záujmy Predávajúceho na spracúvanie Osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby. Právo podľa predošlej vety má dotknutá osoba i vtedy, ak sa domnieva, že jej Osobné údaje sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania.      

10.11 Dotknutá osoba je oprávnená pri podozrení, že jej Osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov, resp. iniciovať konanie podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.    

10.12 V súvislosti so spracúvaním Osobných údajov sa predpokladá, že Osobné údaje budú Predávajúcim poskytnuté a sprístupnené nasledovným príjemcom pre účely nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy (vybavenie objednávky):          

  1. subjekty poskytujúce poštové a kuriérske služby,        
  2. administrátorovi Portálu thuasnemedical.sk– spoločnosti MEDIATEL spol. s r. o., so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35 859 415.

Súbory cookies

Táto webová stránka zhromažďuje a uchovávajú údaje o používateľoch webu pre účely štatistiky, optimalizácie a marketingu, a to nástrojmi spoločnosti Google, prípadne iných. Získané údaje sú anonymizované, t.j. nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať. Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate v článku: Ochrana súkromia.

Bližšie informácie o súboroch cookies sa dočítate na webovej stránke www.aboutcookies.org.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá webová lokalita vo vašom zariadení pri prezeraní webu. Do súborov cookies sa zaznamenávajú také údaje, ktoré uľahčujú používanie webovej stránky. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, aby ste pri opakovanej návšteve webovej stránky nemuseli niektoré údaje opätovne uvádzať. Analytické cookies sa používajú na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík a prehľadov o používaní webovej lokality. Vďaka súborom cookies môžeme webové stránky optimalizovať a upravovať tak, aby sme zvýšili váš užívateľský zážitok.

Aké druhy cookies používame?

Nevyhnutné cookies – nevyhnutné alebo technické cookies sú potrebné k tomu, aby užívateľ mohol využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

Analytické cookies – pri prezeraní tejto webovej stránky sa údaje o návšteve zapíšu do analytických nástrojov (GoogleAnalytics, Hotjar a iné), kde sa zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky. Ak používateľ nesúhlasí so zaznamenávaním jeho návštevy webovej stránky, v nastaveniach cookies má možnosť vypnúť analytické cookies.

Funkčné cookies – pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne pre potreby tejto webovej lokality a sú plne anonymizované.

Reklamné cookies – zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad GoogleAdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej lokality a klienta. Návštevníkom webovej stránky odporúčame zapnúť zber reklamných cookies pre lepší užívateľský zážitok a pre zobrazovanie relevantných reklám.

Je používanie cookies bezpečné?

Súbory cookies používa väčšina webových lokalít a ich používanie je pri rešpektovaní platnej legislatívy absolútne bezpečné. K dátam uvedených v súboroch cookies má prístup jedine prevádzkovateľ webovej stránky (spoločnosť THUASNE MEDICAL), klient a poskytovatelia externých nástrojov nevyhnutých k správnemu fungovaniu webovej stránky. Pri výrobe a správe webovej stránky sú používané výhradne také nástroje, ktorých autor, prípadne sprostredkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

Mám možnosť vypnúť, prípadne vymazať všetky cookies?

Áno, súbory cookies môžete úplne zakázať, prípadne vymazať históriu cookies priamo vo vašom internetovom prehliadači. Bližšie informácie a návody k tomu, ako je možné vypnúť či vymazať cookies sa dočítate priamo na webovej stránke či v dokumentácii vami používaného internetového prehliadača.

Nákupný košík

VITAJTE NA NOVOM E-SHOPE FRANCÚZSKEHO VÝROBCU ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK THUASNE

Vážený návštevník,

sme nesmierne šťastní, že ste navštívili náš nový e-shop. Veríme, že tu nájdete správnu pomôcku pre Vás alebo Vašich blízkych. 

Ak máte nejasnosti alebo sa vyskytne pri objednaní nejaký problém, neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poradíme.

Ďakujeme a želáme Vám príjemný nákup.