THUASNE MEDICAL

Všeobecné obchodné podmienky

1. Predmet Všeobecných obchodných podmienok

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť THUASNE MEDICAL, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 35 851 937, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 28207/B, v súvislosti s prevádzkovaním elektronického obchodu so zdravotníckymi pomôckami, potrebami, prístrojmi, materiálom a iným sortimentom na internetovom Portáli www.thuasnemedical.sk.

1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vydané Predávajúcim podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktoré vyplývajú z Kúpnej zmluvy medzi nimi uzavretej.

2. Vymedzenie niektorých pojmov

2.1  Na účely týchto Všeobecných podmienok sa rozumie:            

 1. Kúpnou zmluvou, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k Tovaru z Predávajúceho na Kupujúceho za dohodnutú kúpnu cenu, a ktorá je uzavretá na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej prítomnosti Kupujúceho,        
 2. Kupujúcim fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s Predávajúcim uzatvorila Kúpnu zmluvu,        
 3. Predávajúcim spoločnosť THUASNE MEDICAL, s.r.o., so sídlom Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, IČO: 35 851 937, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 28207/B,        
 4. Okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala,        
 5. Osobnými údajmi osobné údaje Kupujúceho potrebné pre objednávku Tovaru na Portáli www.thuasnemedical.sk, v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, pohlavie, v prípade fyzických osôb a titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, pohlavie, kontaktnej osoby v prípade právnických osôb,        
 6. Reklamačným poriadkom reklamačný poriadok vydaný Predávajúcim, ktorý upravuje postup uplatnenia reklamácie Tovaru a je dostupný na Portáli thuasnemedical.sk,        
 7. Spotrebiteľom fyzická osoba v právnom postavení Kupujúceho, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,        
 8. Tovarom zdravotnícke pomôcky, potreby, prístroje, zdravotnícky materiál a iný zdravotnícky sortiment, ktorý je ponúkaný v elektronickom katalógu Portálu thuasnemedical.sk,        
 9. Trvanlivým nosičom prostriedok, ktorý umožňuje Spotrebiteľovi alebo Predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača,        
 10. Všeobecnými podmienkami tieto Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu na Portáli www.thuasnemedical.sk,        
 11. Portálom thuasnemedical.sk elektronický obchod prevádzkovaný Predávajúcim na internetovom portáli www.thuasnemedical.sk,        
 12. Zmluvnou stranou Predávajúci a/alebo Kupujúci.

3. Uzavretie Kúpnej zmluvy

3.1 Tovar objednáva Kupujúci prostredníctvom internetového katalógu a elektronickej objednávky na Portáli thuasnemedical.sk. Podmienkou objednania Tovaru je vyslovenie súhlasu s týmito Všeobecnými podmienkami a Reklamačným poriadkom, a to v procese registrácie Kupujúceho na Portáli www.thuasnemedical.sk v prípade nákupu s registráciou alebo pred dokončením objednávky Tovaru v prípade nákupu bez registrácie na Portáli www.thuasnemedical.sk.    

3.2 V objednávke musia byť riadne vyplnené všetky predpísané náležitosti, vrátane:            

 1. presnej špecifikácie Tovaru a jeho množstva,          
 2. fakturačných údajov Kupujúceho,          
 3. kontaktných údajov Kupujúceho minimálne v rozsahu e-mailová adresa a telefónne          
 4. číslo,          
 5. fakturačnej a dodacej adresy,          
 6. výberu spôsobu platby za Tovar,          

7.výberu spôsobu doručenia Tovaru.    

3.3 Pred uzavretím Kúpnej zmluvy Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi informácie podľa osobitného predpisu ([1]) najmä ich zverejnením na Portáli thuasnemedical.sk. Po uzavretí Kúpnej zmluvy Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi uvedené informácie prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu Spotrebiteľa zadanú pri registrácii na Portáli www.thuasnemedical.sk alebo uvedenú pri objednávke Tovaru, resp. na inom Trvanlivom nosiči.    

3.4 Predávajúci oznámi Kupujúcemu prijatie objednávky potvrdzujúcim e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri registrácii na Portáli thuasnemedical.sk alebo uvedenú pri objednávke Tovaru.    

3.5 Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom potvrdenia objednávky Kupujúceho, ktorá obsahuje najmä údaje podľa ods. 3.2 tohto článku. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, potvrdenie objednávky obsahuje aj informácie podľa ods. 3.3 tohto článku.    

3.6 Informácie uvedené v reklamných materiáloch, cenových ponukách a iných ponukách Predávajúceho sú súčasťou Kúpnej zmluvy len v prípade, ak sa na ne Kúpna zmluva výslovne odvoláva.      

3.7 Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené v Kúpnej zmluve sa spravujú znením týchto Všeobecných podmienok. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto Všeobecných podmienok. Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené v Kúpnej zmluve a v týchto Všeobecných podmienkach sa v prípade Spotrebiteľov spravujú Občianskym zákonníkom a v ostatných prípadoch Obchodným zákonníkom.    

3.8 Kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia jej platnosti, ak z Kúpnej zmluvy nevyplýva neskorší dátum nadobudnutia účinnosti.    

3.9 Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na zmenu Kúpnej zmluvy, ak tieto Všeobecné podmienky neustanovujú inak.

4. Kúpna cena a Platobné podmienky

4.1 Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru uvedenú v Kúpnej zmluve.    

4.2 Ak v Kúpnej zmluve nie je uvedené inak, kúpna cena je splatná pred dodaním Tovaru jedným z nasledovných spôsobov:        

4.2.1 Platba bankovým prevodom na účet Predávajúceho uvedený v Kúpnej zmluve,        

4.2.2 Platba kartou alebo v hotovosti v prípade prevzatia Tovaru na predajni, pokiaľ nebol tovar hradený z Povinnosti úhrady vopred.    

4.3 Povinnosť úhrady vopred sa vzťahuje na takú Platbu, kedy tovar nie je k dispozícii na sklade  Dodávateľa a ten tak musí tovar objednať s povinnosťou platby u výrobcu.    

4.4 Predávajúci je povinný zvoliť spôsob úhrady kúpnej ceny pred dokončením objednávky Tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť dodanie Tovaru do doby, kým nedôjde k úhrade celkovej kúpnej ceny Tovaru.    

4.5 Súčasťou kúpnej ceny nie sú náklady spojené s dopravou Tovaru na miesto určené v Kúpnej zmluve, ak nie je dohodnuté inak.    

 4.6 Predávajúci je povinný vystaviť a odovzdať Kupujúcemu súčasne s Tovarom riadny daňový a dodací doklad.

5. Dodanie Tovaru

5.1 Predávajúci je povinný dodať Tovar v množstve, vyhotovení a akosti, ktoré určuje Kúpna zmluva. Tovar musí byť pri odovzdaní zabalený spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu Tovaru.    

5.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar na miesto uvedené v Kúpnej zmluve, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. Dodanie Tovaru bude realizované predovšetkým poštou alebo kuriérom alebo jeho odovzdaním Kupujúcemu na pobočke Predávajúceho v prípade osobného odberu Tovaru. Predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi Kupujúcemu odoslanie Tovaru na prepravu. Dodanie Tovaru je možné len na území Slovenskej republiky, ak v Kúpnej zmluve nie je výslovne dohodnuté inak.    

5.3 Predávajúci je povinný dodať Tovar v lehote určenej Kúpnou zmluvou. Ak lehota dodania Tovaru v Kúpnej zmluve nie je určená, je Predávajúci povinný dodať Tovar do 15 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy. Ak však podľa Kúpnej zmluvy má Kupujúci splniť určité povinnosti ešte pred dodaním Tovaru (napríklad zaplatenie kúpnej ceny), začína táto lehota plynúť až odo dňa splnenia týchto povinností.    

5.4 Predávajúci je oprávnený dodať Tovar kedykoľvek počas lehoty dodania Tovaru podľa ods.

5.3 tohto článku a Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť mu nevyhnutnú súčinnosť na dodanie Tovaru.    

5.5 Kupujúci je povinný Tovar prevziať a je povinný potvrdiť jeho prevzatie. Ak Kupujúci neprevezme Tovar pred uplynutím lehoty dodania Tovaru podľa ods. 5.3 tohto článku, resp. v odbernej lehote stanovenej dopravcom, Kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. To neplatí, ak kúpna cena Tovaru bola v plnej výške uhradená Kupujúcim pred dodaním Tovaru alebo ak sa Predávajúci a Kupujúci dohodli na predĺžení lehoty dodania.    

5.6 Ak Kupujúci neprevezme Tovar, ktorého kúpna cena bola v plnej výške uhradená pred jeho dodaním, pred uplynutím lehoty dodania Tovaru podľa ods. 5.3 tohto článku, resp. odbernej lehoty stanovenej dopravcom, Kupujúci je v omeškaní a zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie Tovaru vo výške 1 € za každý deň omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru. Prípadné iné nároky Predávajúceho súvisiace s omeškaním Kupujúceho tým nie sú dotknuté.    

5.7 Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:

 1. Tovary obsiahnuté v jednej Kúpnej zmluve dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,        
 2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.  

5.8 Náklady spojené s balením Tovaru sú spravidla súčasťou kúpnej ceny, ak v Kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.    

5.9 Náklady na dodanie tovaru:          

 1. a) prostredníctvom kuriérskej spoločnosti s platbou vopred – 3,90 € (pri nákupe v hodnote nad 60,- € doprava zdarma)        
 2. b) prostredníctvom kuriérskej spoločnosti s platbou kuriérovi (na dobierku) – 4,90€ (pri nákupe v hodnote nad 60,- € doprava zdarma)        
 3. c) osobný odber v predajni THUASNE MEDICAL, s.r.o. – bez poplatku
 4. Nadobudnutie vlastníckeho práva k Tovaru a prechod nebezpečenstva škody na Tovare    

6.1 Vlastnícke právo k Tovaru nadobúda Kupujúci prevzatím Tovaru za podmienky, že kúpna cena za Tovar bola v plnom rozsahu uhradená.

   

6.2 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar. V prípade, ak kúpna cena Tovaru bola v plnej výške uhradená pred dodaním Tovaru, nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci poruší Kúpnu zmluvu tým, že Tovar neprevezme. Škoda na Tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na Tovare došlo v dôsledku porušenia povinností Predávajúceho.

7. Zodpovednosť za vady, nároky zo zodpovednosti za vady a reklamácia Tovaru

7.1 Ak Tovar nie je dodaný v množstve, vyhotovení alebo akosti uvedenej v Kúpnej zmluve, má vady. Za vady Tovaru sa považuje aj dodanie iného Tovaru než určuje Kúpna zmluva.    

7.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na Tovare.    

7.3 Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, Predávajúci zodpovedá tiež za vady ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe.    

7.4 Vzájomné vzťahy zo zodpovednosti za vady a postup reklamácie vád Tovaru v prípade, ak je Kupujúcim Spotrebiteľ sú uvedené v Reklamačnom poriadku, ktorý je dostupný na Portáli thuasnemedical.sk. V ostatných prípadoch sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.

8. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

8.1 Odstúpiť od Kúpnej zmluvy je možné len v prípadoch ustanovených Kúpnou zmluvou, týmito Všeobecnými podmienkami alebo zákonom. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, dôvod odstúpenia musí byť jasne vymedzený a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane, inak je neplatné.    

8.2 Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť až do dodania Tovaru, ak sa po uzavretí Kúpnej zmluvy ukáže, že Tovar nie je schopný dodať vôbec, alebo nie je schopný ho dodať v lehote podľa čl. 5 ods. 5.3 týchto Všeobecných podmienok a Kupujúci nesúhlasí s predĺžením lehoty dodania.    

8.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak je Predávajúci v omeškaní s dodaním Tovaru podľa čl. 5 ods. 5.3 týchto Všeobecných podmienok a k dodaniu Tovaru nedôjde ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Kupujúcim. To neplatí, ak Kupujúci nie je Spotrebiteľom, k omeškaniu dôjde v dôsledku Okolností vylučujúcich zodpovednosť a Predávajúci podá Kupujúcemu písomnú správu o Okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť a o ich predpokladanom trvaní bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich dozvedel, alebo pri náležitej starostlivosti mohol dozvedieť. Spolu s odstúpením od Kúpnej zmluvy podľa tohto odseku je Kupujúci povinný vrátiť Tovar späť Predávajúcemu. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci.    

8.4 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru a to aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.    

8.5 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípadoch ustanovených osobitným zákonom, najmä pri Kúpnej zmluve predmetom ktorej je:          

 1. predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Spotrebiteľa,      
 2. predaj Tovaru spojeného so službou spočívajúcej v montáži Tovaru na mieste určenom Spotrebiteľom, ak sa poskytovanie služby začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,      
 3. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,      
 4. predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov,      
 5. predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,     
 6. predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zničeniu alebo skaze.    

8.6 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa ods. 8.4 tohto článku zaslať Tovar späť Predávajúcemu na adresu Predávajúceho uvedenú v čl. 1 ods. 1.1 týchto Všeobecných podmienok. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota na vrátenie Tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy podľa ods. 8.4 tohto článku znáša Spotrebiteľ iba náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.    

8.7 Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy podľa ods. 8.4 tohto článku:          

 1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa Spotrebiteľ a Predávajúci nedohodnú na inom spôsobe platby, pri ktorej nebudú Spotrebiteľovi účtované žiadne ďalšie poplatky,      
 2. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, resp. neumožnil Predávajúcemu vyzdvihnutie Tovaru, ak to Predávajúci navrhol Spotrebiteľovi, pričom dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.  

8.8 Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa ods. 8.7 písm. a) tohto článku pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ hodnoverne a nespochybniteľne nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9. Oznamovanie a doručovanie

 9.1 Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznamovať všetky skutočnosti podstatné pre výkon práv a plnenie povinností z Kúpnej zmluvy, inak v plnom rozsahu zodpovedajú za škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.    

9.2 Ak je podľa Kúpnej zmluvy potrebné doručiť písomnosť druhej Zmluvnej strane, doručuje sa na adresy uvedené v Kúpnej zmluve, ak nie je písomne oznámená iná adresa na doručovanie písomností alebo iná adresa na doručovanie písomností nevyplýva z týchto Všeobecných podmienok.    

9.3 Ak adresát odoprie písomnosť prevziať, je písomnosť doručená dňom, keď jej prijatie je odoprené.    

9.4 Ak sa nepodarí písomnosť doručiť na adresu uvedenú v ods. 9.2 tohto článku, považuje sa za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi, aj keď sa adresát o tom nedozvie.    

9.5 Ustanovenie ods. 9.3 a 9.4 tohto článku sa nepoužije v prípade, ak Kupujúci zašle Tovar Predávajúcemu na reklamáciu formou dobierky.    

9.6 Ak sa nejedná o písomnosti smerujúce k zmene obsahu Kúpnej zmluvy alebo k zrušeniu Kúpnej zmluvy, môžu byť doručované aj e-mailom na adresy uvedené v Kúpnej zmluve, na Portáli thuasnemedical.sk, resp. oznámené podľa ods. 9.2 tohto článku.

10. Spracúvanie Osobných údajov

10.1 Predávajúci v právnom postavení prevádzkovateľa spracúva Osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov – Kupujúcich (fyzické osoby), zástupcov Kupujúcich (právnické osoby) a potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na Portáli thuasnemedical.sk, a to v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).      

10.2 Predávajúci spracúva Osobné údaje v rozsahu uvedenom v čl. 2 ods. 2.1 písm. e. týchto Všeobecných podmienok. Informácie súvisiace s používaním Cookies na Portáli thuasnemedical.sk sú predmetom osobitnej informácie pre používateľov Portálu www.thuasnemedical.sk.      

10.3 Predávajúci spracúva Osobné údaje dotknutých osôb za účelom uzavretia a plnenia Kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Predávajúcu spracúva Osobné údaje najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného Tovaru, evidencii a archivovaní objednávok a Kúpnych zmlúv, registrovaní na Portáli thuasnemedical.sk a pri vybavovaní prípadných reklamácií.    

10.4 Právnym základom spracúvania Osobných údajov Kupujúcich, ktorí sú zmluvnou stranou Kúpnej zmluvy je plnenie Kúpnej zmluvy a vykonanie opatrení pred uzatvorením Kúpnej zmluvy na základe žiadosti Kupujúceho ako dotknutej osoby (napr. vykonanie registrácie Kupujúceho na Portáli thuasnemedical.sk na jeho žiadosť, a pod.). Ide o právny základ spracúvania podľa § 13 ods. 1 písm. b. zákona o ochrane osobných údajov.    

10.5 Právnym základom spracúvania Osobných údajov zástupcov Kupujúcich, ktorí sú zmluvnou stranou Kúpnej zmluvy a potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré vykonali registráciu na Portáli thuasnemedical.sk je oprávnený záujem Predávajúceho za účelom vykonania úkonov súvisiacich s plnením Kúpnej zmluvy a vykonania opatrení pred uzatvorením Kúpnej zmluvy (napr. identifikácia osôb oprávnených konať za Kupujúceho, vykonanie registrácie Kupujúceho na Portáli www.thuasnemedical.sk na žiadosť osôb oprávnených konať za kupujúceho, a pod.). Ide o právny základ spracúvania podľa § 13 ods. 1 písm. f. zákona o ochrane osobných údajov.    

10.6 V prípade, že sa dotknutá osoba uvedená v ods. 10.1 tohto článku prihlási k odberu noviniek Predávajúceho (tzv. newsletterov), právnym základom spracúvania Osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo bude súhlas dotknutej osoby, ktorý bude vopred udelený cez príslušnú funkcionalitu na Portáli thuasnemedical.sk. Ide o právny základ spracúvania podľa § 13 ods. 1 písm. a. zákona o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Predávajúci bude Osobné údaje na účel uvedený v tomto odseku spracúvať po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu alebo od uzavretia poslednej Kúpnej zmluvy cez Portál www.thuasnemedical.sk (podľa toho, čo nastane neskôr).    

10.7 Predávajúci vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované Osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov, ktoré získava od dotknutých osôb. Predávajúci zabezpečuje, aby sa Osobné údaje spracovali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich zabezpečí likvidáciu Osobných údajov, okrem tých Osobných údajov, ktoré ďalej uchová na potreby ochrany oprávnených záujmov Predávajúceho. Ak v týchto Všeobecných podmienkach nie je ustanovené inak a iná doba uchovávania Osobných údajov nevyplýva pre Predávajúceho z osobitných právnych predpisov (napr. zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov), Predávajúci bude Osobné údaje uchovávať po dobu 5 rokov od uzavretia poslednej Kúpnej zmluvy cez Portál thuasnemedical.sk alebo od vykonania registrácie na Portáli www.thuasnemedical.sk (podľa toho, čo nastane neskôr). Osobné údaje dotknutých osôb Predávajúci spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.    

10.8 Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje Osobné údaje poskytnúť Predávajúcemu, príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného Tovaru.    

10.9 Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená, že má právo na základe žiadosti odoslanej na e-mailovú adresu medicalba@thuasne.sk od Predávajúceho vyžadovať:          

 1. prístup k Osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,        
 2. informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal Osobné údaje dotknutej osoby,        
 3. zoznam Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,        
 4. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania o dotknutej osobe,        
 5. likvidáciu Osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.    

10.10 Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola poučená, že má právo na základe žiadosti odoslanej na emailovú adresu medicalba@thuasne.sk u Predávajúceho namietať voči spracúvaniu Osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu Predávajúceho, najmä ak sa domnieva, že jej nevyhnutné oprávnené záujmy Predávajúceho na spracúvanie Osobných údajov neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby. Právo podľa predošlej vety má dotknutá osoba i vtedy, ak sa domnieva, že jej Osobné údaje sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania.      

10.11 Dotknutá osoba je oprávnená pri podozrení, že jej Osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov, resp. iniciovať konanie podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.    

10.12 V súvislosti so spracúvaním Osobných údajov sa predpokladá, že Osobné údaje budú Predávajúcim poskytnuté a sprístupnené nasledovným príjemcom pre účely nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy (vybavenie objednávky):          

 1. subjekty poskytujúce poštové a kuriérske služby,        
 2. administrátorovi Portálu thuasnemedical.sk– spoločnosti MEDIATEL spol. s r. o., so sídlom Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 35 859 415.

11. Riešenie sporov, Alternatívne riešenie sporov a rozhodné právo

11.1 Spory vzniknuté z Kúpnej zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou na rokovaní iniciovanom jednou zo zmluvných strán. Ak k dohode nedôjde rozhodne spor príslušný súd v Slovenskej republike. Ak sa jedná o spor s cudzím prvkom, bude miestne príslušný všeobecný súd Predávajúceho.    

11.2 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu Tovaru alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva z Kúpnej zmluvy. Spotrebiteľ môže žiadosť podať aj elektronickou poštou na adrese medicalba@thuasne.sk.    

11.3 Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 391/2015 Z. z.“) subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ods. 11.4 tohto článku, ak Predávajúci na žiadosť podľa ods. 11.2 tohto článku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania.    

11.4 Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovom sídle ministerstva mhsr.sk.    

11.5 Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podáva Spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov (ods. 11.4 tohto článku). Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Spotrebiteľ. Možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh musí obsahovať náležitosti a prílohy podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.. Ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov oprávnenej právnickej osoby (ods. 11.4 tohto článku) nevyplýva niečo iné, subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.    

11.6 Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba (ods. 11.4 tohto článku) môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty.    

11.7 Spotrebiteľ môže podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, podať sťažnosť za účelom riešenia sporu prostredníctvom zásahu subjektu alternatívneho riešenia sporu s využitím platformy RSO, ktorá je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.      

11.8 Kúpna zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie Kúpnej zmluvy alebo týchto Všeobecných podmienok neplatné, zostávajú ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy a Všeobecných podmienok platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu Zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.      

12.2 Ak je Zmluvnou stranou Spotrebiteľ a niektoré ustanovenie týchto Všeobecných podmienok nie je v súlade s kogentnou právnou úpravou na úseku ochrany spotrebiteľa, na právny vzťah zo Zmluvy sa použije dotknutá právna úprava podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak Všeobecné podmienky neustanovujú inak.      

12.3 Ak bude zrušený niektorý všeobecne záväzný právny predpis, na ktorý odkazuje ustanovenie Všeobecných podmienok, použije sa všeobecne záväzný právny predpis, ktorý zrušený predpis nahradil. Ak takýto všeobecne záväzný právny predpis neexistuje, použije sa všeobecne záväzný právny predpis, ktorý upravuje právne vzťahy obsahovo čo najbližšie.      

12.4 Predávajúci môže kedykoľvek rozhodnúť o zmene týchto Všeobecných podmienok. Kúpne zmluvy uzatvorené po zmene Všeobecných podmienok sa spravujú novým znením Všeobecných podmienok.      

12.5 Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom … V Bratislave dňa … THUASNE MEDICAL, s.r.o. Ing. Soňa Rerková konateľ Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nákupný košík